ZRNO BARNES - XTM

Kod punjenja visoko kvalitetnog lovačkog puščanog streljiva namjenjenog odstrelu krupne sve rijeđe i skuplje divljači mi koristimo monolitno zrno tipa XTM proizvodnje američke tvrtke BARNES.U ovom trenutku to je najbolje lovačko zrno koje se nudi na svjetskom tržištu.Niti jedno ekspandirajuće zrno ne može doseći učinak na tijelu divljači kao što ga ima BARNES- X.
X- zrno je izrađeno iz jednog komada bakra, šiljate forme što ga čini prikladnim za korištenje u puškama izrađenim na bazi modela M 48.Radi izrade od bakra / ekologija /, dimenzije zrna su veće u odnosu na ostala zrna iste težine.Iz tog razloga je moguće koristiti lakše zrno koja će imati veću početnu brzinu, a isti učinak na cilju. Na vrhu ima malu ekspanzionu šupljinu koje služi da se pri udaru u meki cilj širi u četiri latice oštrih bridova i savija unatrag prema tijelu zrna.Zrno rotira veoma velikom brzinom te na taj način prouzročuje veliku štetu na tkivu i omogućuje duboku penetraciju.Ekspanziona šupljina je izrađena tako da omogućuje ekspanziju zrna pri udaru u meki cilj već pri brzini od 450m/sek.X- zrno je projektirano tako da ima veliku penetraciju u cilju što omogućuje i hitac pod nepovoljnim kutem koji je više puta nužan.Specijalno, u prilikama kada vidimo samo dio tijela divljači, a to je jedina šansa za hitac koju imamo.

Hitac u želatinski blok

Kalibar: .300 Win Mag
Zrno:11,7 gr.
Brzina: 890m/sek
Penetracija: 77 cm.


Zrno počinje ekspandirati već 3cm nakon ulaska, potom se kanal otvara na približno 20cm u promjeru. Pri daljnjem prodiranju zrno gubi na brzini, strijelni kanal se smanjuje i na kraju zrno izlazi iz tijela. Ulazna i izlazna rana su male, no unutar divljači ostaje veoma veliki strijelni kanal. Kod prodiranja ono zadržava 95% svoje prvobitne težine i ostaje u jednom komadu. Ta karakteristika pridonosi tome da u tijelu divljači nema krhotina i podljeva pa je šteta na mesu minimalna. Radi svih tih činjenica X- zrno je pravi izbor za lovca koji traži maksimalnu štetu na tkivu i izuzetno veliku penetraciju što će pridonijeti padanju divljači u vatri. Prilikom odstrela skupe i sve rijeđe divljaći streljivo sa visoko kvalitetnim zrnom je najmanja investicija, a o njoj često ovisi uspjeh u lovu.